Hírek az agrárgazdaságról

Oktatás

Halászati szakmérnök képzés

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán 2021. őszi félévében indul a Halgazdálkodási szakirányú továbbképzés (Halászati szakmérnök képzés). A kar határozott szándéka, hogy az érdeklődők, gyakorló szakemberek minél nagyobb létszámmal el tudják érni az új igényeknek megfelelően aktualizált 2 féléves levelező képzésünket, ezért a jelentkezési határidőt 2021. szeptember 17., péntekig meghosszabbították.

Közzétéve:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cikk megosztása:

Halászati szakmérnök képzési adatok:

 1. Szak neve: Halgazdálkodási
 2. Indított szakirányok, specializációk:
 3. Képzési terület: agrár
 4. Képzési ciklus: szakirányú továbbképzés
 5. Képzés munkarendje: levelező
 6. Szakért felelős kar:
  Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
 7. Szakfelelős: Dr. Stündl László egyetemi docens
 8. Képzési idő:
 • félévek száma: 2 félév
 • az oklevélhez szükséges kreditek száma: 60 kredit
 • összes kontaktóra száma: 216 óra
 1. Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: –
 2. A szakképzési és kimeneti követelményei:

Felvétel feltétele:

A szakképzésre jelentkezhetnek a következő képzési területeken felsőfokú (legalább B.Sc., főiskolai vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel rendelkezők, akik a halászat, vagy azzal kapcsolatos területeken dolgoznak, vagy kívánnak dolgozni: agrár, műszaki, természettudományi, gazdaságtudományi, jogi és igazgatási, társadalomtudományi és pedagógusképzés.

Bár a képzés gyakorlat orientált, előny, ha a jelentkező rendelkezik általános és specifikus szakmai előismeretekkel (pl. felhasználói szintű számítógépes ismeretek, halászati, halgazdálkodási és/vagy vezetői ismeretek).

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

A végzett szakmérnökök képesek lesznek halászati vállalkozást alapítani és vezetni, halászat területén szakigazgatási és egyéb adminisztratív tevékenységeket ellátni, vízi erőforrások hasznosítását célzó fejlesztési projekteket generálni, megvalósítani. A végzetteknek lehetőségük van a Debreceni Egyetemen futó halászati, akvakultúra vagy biológia témájú Ph.D. képzésekbe bekapcsolódni.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Természettudományi alapismereti tárgyak,
 • Biológiai ismeretek
 • Műszaki és technológiai ismeretek
 • Gazdálkodási és üzemvezetési ismeretek

Személyes adottságok:

 • A halászati szakmérnök-képzés célja olyan alkotói tevékenységre alkalmas szakemberek továbbképzése, akik képesek a szakterületükön jelentkező vezetési és szakmai (gyakorlati, fejlesztési, oktatási, kutatási) feladatok önálló megoldására, valamint a tudomány legújabb eredményeinek a termelésben történő alkalmazására.
 • A személyes kompetenciák között elsődleges a gyakorlatiasság, problémamegoldó képesség, kreativitás, valamint a szervezői és vezetői készségek (felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, türelmesség, önfegyelem)
 • A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
 • A szakmérnök feladata a halászati termelés és a hozzákapcsolódó egyéb termelő, illetve szolgáltató és adminisztrációs tevékenységek irányítása, a termelési-tenyésztési folyamatok tervezése, fejlesztése, szervezése, koordinálása. Ennek részeként különösen:
 • közreműködés a termelés szerkezetének kialakításában, termelési programok, program­változatok kidolgozásában, az erőforrások racionális felhasználásában;
 • részvétel ágazati technológiák, illetve komplex termelés-technológiai rendszerek kidolgozásában, ezek alkalmazásában és továbbfejlesztésében;
 • természetes vizek halgazdálkodásának tervezése, szervezése, irányítása;
 • az ágazati éves és időszakos gazdasági eredmények elemzése;
 • a termelés, feldolgozás, termékforgalmazás irányítása, tervezése, szervezése;
 • az ágazati termelőeszköz-gazdálkodás irányítása, a műszaki fejlesztés szervezése, koordinálása;
 • a munkaerő-gazdálkodás és anyagi érdekeltség elveinek meghatározása, a végrehajtás ellenőrzése, elemzése;
 • rövid- és középtávú tervek kimunkálása;
 • kutató-, fejlesztő, oktató- és ismeretterjesztési munka végzése.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei:

 • A szakmérnök-képzés természet- és társadalomtudományi ismeretek megszerzésére épül, a szakmai- és irányítási készségek érvényesítésének követelményével. Ennek elérését szolgálják a mellékelt tanterv tárgyai.
 • Általános és szakmai alapozó ismeretek, amelyekhez az Informatika, biometria, Anatómia élettan és a Halegészségtan, kórtan (az összóraszám 15 %-a, 8 kredit) tartozik.
 • Szakmai ismeretek, amelyekhez a hidrobiológia, vízgazdálkodás, haltenyésztés, halak takarmányozása, tógazdasági tartástechnológia, természetesvízi halgazdálkodás, halfeldolgozás, intenzív halnevelés (összóraszám 70 %-a, 37 kredit) tartozik.
 • Gazdasági ismeretek, amelyekhez az ágazati tervezés illetve ágazati ökonómia (az összóraszám 15 %-a, 8 kredit) tartozik.
 1. A szak tanterve: mellékelve
 2. A követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere (szakdolgozat, záróvizsga):
  A képzési és kimeneti követelményekben leírtaknak és a DE Tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően.
Sor-

szám

Tárgyak Kredit Kontakt óra (tanóra) Egyéni

felkészü-lés (óra)

1. félév 2. félév Számonkérés módja
Összes Előadás Gyakor-lat Kontakt hetek
1 2 3 4 5 6
1. Informatika, biometria 4 16 10 6 16 8 8 K
2. Anatómia, élettan 2 8 8 8 8 K
3. Ökológia, hidrobiológia* 5 20 14 6 20 10 10 Z
4. Vízgazdálkodás és vízi környezet* 4 16 10 6 16 6 6 4 K
5. Halászati állattan 2 8 8 8 4 4 K
6. Hal genetika és -tenyésztés * 5 20 10 10 20 4 16 Z
7. A halak takarmányozása* 5 20 14 6 20 4 16 K
8. A halgazdálkodás gépei 1 6 6 6 6 K
9. Halegészségtan, kórtan 2 8 8 8 8 K
10. Tógazdasági tartástechnológia* 6 24 14 10 24 18 6 Z
11. Halfeldolgozás 2 8 4 4 8 4 4 K
12. Ágazati ökonómia 6 24 14 10 24 12 12 Z
13. Temészetesvízi halgazdálkodás 4 16 10 6 16 10 6 K
14. Intenzív halnevelés 2 8 4 4 8 4 4 K
15. Kiegészítő ágazatok** 1 6 6 6 6 K
16. Ágazati tervezés 2 8 2 6 16 8 Gy
Diplomadolgozat*** 7 42
  Összesen 60 258 142 74 224 36 36 36 36 36 36

Jelmagyarázat:

*    : A tárgy oktatása végén a tárgyhoz kapcsolódó esettanulmány/esszé.

**  : Túrizmus, sporthorgászat, víziszárnyas tenyésztés, stb.

***: A 2 szemeszter során folyamatosan végzett munka

K: Kollokvium, Z: Záróvizsga, Gy: Gyak. jegy

Kiegészítés:

 1. A 16. tárgy (esettanulmány/tervezés) készítése egy kiválasztott témából, az ágazati ökonómia és a választott téma felelőseinek együttes konzultációi alapján történik.
 2. A záróvizsga tárgyai: Ökológia, hidrobiológia, Haltenyésztés, Tógazdasági tartástechnológia és Ágazati ökonómia
Cikk megosztása: